Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945 - 1954). Tập 1

Sách cung cấp những tư liệu lịch sử, những sự kiện, nhân vật, hoạt động về cuộc kháng chiến cứu nước đầy gian khổ, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ ở vùng đất Nam Bộ trong suốt gần 1/3 thế kỷ (1945-1975)

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!