Trích dẫn APA

(2011). Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hoá dân tộc. Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật.

Chicago Style Citation

Phụ Nữ Việt Nam Trong Di Sản Văn Hoá Dân Tộc. Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011.

Trích dẫn MLA

Phụ Nữ Việt Nam Trong Di Sản Văn Hoá Dân Tộc. Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.