Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam: Hình ảnh, văn kiện, điều lệ, các bài tham luận, các bài viết

Bao gồm các hình ảnh, văn kiện, điều lệ, các bài tham luận, các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bao gồm các hình ảnh, văn kiện, điều lệ, các bài tham luận, các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam
Mô tả vật lý:303tr.