Gửi nội dung này: Con người và sự kiện lịch sử: Những chiến dịch và các trận đánh oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.