Các vấn đề nghiên cứu về Hoa kỳ: Sách tham khảo dùng trong các trường đại học

Sách trình bày những nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội, hệ thống chính trị, hệ thống pháp luật, kinh tế và chính sách đối ngoại của Hoa kỳ

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thái Yên Hương (chủ biên)
Đồng tác giả: Tạ, Minh Tuấn (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!