Thông báo Văn hóa 2010

Kỷ yếu chọn lọc 36 báo cáo được phân loại theo các lĩnh vực: văn học dân gian; lễ hội, tín ngưỡng, phong tục; nghệ thuật, tri thức dân gian và những vấn đề chung giới thiệu những hiện tượng, những tư liệu văn hóa mới phát hiện; những kết quả nghiên cứu mới nhất trong từng lĩnh vực cụ thể; trình bày...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Kỷ yếu chọn lọc 36 báo cáo được phân loại theo các lĩnh vực: văn học dân gian; lễ hội, tín ngưỡng, phong tục; nghệ thuật, tri thức dân gian và những vấn đề chung giới thiệu những hiện tượng, những tư liệu văn hóa mới phát hiện; những kết quả nghiên cứu mới nhất trong từng lĩnh vực cụ thể; trình bày kinh nghiệm giảng dạy, những vấn đề cần tranh luận đối với 1 tác phẩm văn học, văn nghệ dân gian; tình hình nghiên cứ mới về văn hóa, văn hóa dân gian ở nước ngoài
Mô tả vật lý:535tr.