Thông báo Văn hóa 2010

Kỷ yếu chọn lọc 36 báo cáo được phân loại theo các lĩnh vực: văn học dân gian; lễ hội, tín ngưỡng, phong tục; nghệ thuật, tri thức dân gian và những vấn đề chung giới thiệu những hiện tượng, những tư liệu văn hóa mới phát hiện; những kết quả nghiên cứu mới nhất trong từng lĩnh vực cụ thể; trình bày...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!