Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

Nghiên cứu các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy, xã hội thị tộc, dựng nước và giữ nước, thời kỳ bắc thuộc và chống bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ...đến triều Tây Sơn và triều Nguyễn

Lưu vào:
Tác giả chính: Huỳnh, Công Bá
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương