Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử. Tập 1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung sách đề cập cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thửa thiếu thời đến vai trò của Người trong cuộc đấu tranh giành độc lâp và giải phóng dân tộc, di chúc của Người; Vai trò của Người đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Người về đảng cộng sản Việt Na...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương