Những điểm mới của bộ luật lao động năm 2012

Sách này trình bày những nghiên cứu so sánh về hai bộ luật lao động năm 1994 và Bộ luật lao động năm 2012; phân tích làm rõ những điểm mới trong các chế định của bộ Luật lao động năm 2012

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Kim Hiếu
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Anh Đào
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!