Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. Tập 3: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt

Trinh bày lịch sử giai đoạn Mỹ thực hành chiến lược quân sự toàn cầu, áp dụng vào miền Nam Việt Nam kiểu chiến tranh hạn chế mà hình thức của nó là chiến tranh đặc biệt (1960 giữa năm 1965); chiến thắng chiến lược dồn dân lập ấp để bình định miền Nam Việt Nam, hoạt động phá hoạt miền Bắc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Phiên bản:xuất bản lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương