Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển

Sách bình luận, trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh liên quan đến những giá trị cơ bản và giải phóng dân tộc; cách tiếp cận của Hồ Chí Minh trước những thách thức trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các khía cạnh của vấn đề phát triển kinh tế-xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đài Trang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!