Các bản hiến pháp làm nên lịch sử

Tuyển tập giới thiệu toàn văn 18 bản hiến pháp thể hiện một giai đoạn quan trọng của quá trình cách mạng trong việc thể hiện tinh thần của chủ nghĩa lập hiến, trong việc giảm bớt sự trìu tượng của những tư tưởng chính trị của giai đoạn đó vào hiện thực cụ thể, thể hiện về quá trình liên tục phác họa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Quế Anh (dịch)
Đồng tác giả: Albert P. Blaustein (biên soạn), Jay A. Sigler (biên soạn), Nguyễn, Khánh Phương (dịch), Nguyễn, Minh Tuấn (dịch), Võ, Trí Hảo (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!