Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1924 - 1929

Sách giới thiệu những tác phẩm về lý luận và thực tiễn của Hồ Chủ tịch từ 1924 đến 1929; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; chuẩn bị cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam để lãnh đạo cuộc cách mạng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương