Trích dẫn APA

(2011). Hồ Chí Minh toàn tập (Tái bản lần thứ ba.). Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Hồ Chí Minh Toàn Tập. Tái bản lần thứ ba. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011.

Trích dẫn MLA

Hồ Chí Minh Toàn Tập. Tái bản lần thứ ba. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.