Trích dẫn APA

Lê, M. N., Đinh, Q. T., Nguyễn, V. T., & Nguyễn, X. T. (2014). Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lê, Minh Nghĩa, Quang Ty Đinh, Viết Thông Nguyễn, and Xuân Thắng Nguyễn. Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam: Một Số Vấn đề Lý Luận Và Thực Tiễn Mới đang đặt Ra. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014.

Trích dẫn MLA

Lê, Minh Nghĩa, Quang Ty Đinh, Viết Thông Nguyễn, and Xuân Thắng Nguyễn. Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam: Một Số Vấn đề Lý Luận Và Thực Tiễn Mới đang đặt Ra. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.