Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội từ đổi mới (năm 1986) đến nay

Sách đăng tải các văn kiện Đại hội, văn kiện hội nghị trung ương về phát triển kinh tế-xã hội từ năng 1986 đến nay, được sắp xếp theo thời gian để thấy rõ quá trình bổ sung, hoàn thiện về mô hình phát triển kinh tê, xã hội, các chính sách, định hướng, các nguồn lực......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!