Gửi nội dung này: Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số từ khóa I đến khóa IX (1946-1996)