Trích dẫn APA

(2009). Văn kiện hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương khóa X. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Chín Ban Chấp Hành Trung ương Khóa X. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Hội Nghị Lần Thứ Chín Ban Chấp Hành Trung ương Khóa X. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.