Việt Nam cuộc chiến 1858-1975\

Sách thu thập 776 bức ảnh với những lời chú dẫn đơn giản khái quát về cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ 1858-1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Điệp
Đồng tác giả: Nguyễn, Khắc Cần, Phạm, Viết Thực
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!