Trích dẫn APA

Nghiên cứu kinh tế: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Nghiên Cứu Kinh Tế: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Nghiên Cứu Kinh Tế: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.