Trích dẫn APA

Những vấn đề kinh tế thế giới: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Những Vấn đề Kinh Tế Thế Giới: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Những Vấn đề Kinh Tế Thế Giới: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.