Trích dẫn APA

Xã hội học: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Xã Hội Học: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Xã Hội Học: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.