Gửi nội dung này: Hiến pháp với việc tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam