Đại cương lịch sử tư tưởng Trung Quốc\

sách giới thiệu sự hình thành và quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng Trung Quốc qua các thời đại; nghiên cưú tư tưởng trên các bình diện: triết học, sử học, văn học, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tôn giáo... ở từng thời kỳ lịch sử quan trọng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, văn Quán
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giáo dục, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!