Gửi nội dung này: Hoang mạc hóa ở Ninh thuận, Bình thuận một vấn đề cấp bách\