Gửi nội dung này: Xóa nốt những kiểu cấm chợ, ngăn sông trá hình: