Trích dẫn APA

Và bể lớn chứa chất thải hóa chất bên bờ sông Gua-đi-a-ma.

Chicago Style Citation

Và Bể Lớn Chứa Chất Thải Hóa Chất Bên Bờ Sông Gua-đi-a-ma.

Trích dẫn MLA

Và Bể Lớn Chứa Chất Thải Hóa Chất Bên Bờ Sông Gua-đi-a-ma.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.