Gửi nội dung này: Sẵn sàng đối phó với thiên tai. Bão và bốn biện pháp phòng, chống bão ở nước ta\