Trích dẫn APA

Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998.

Chicago Style Citation

Nghị Quyết Về Việc điều Chỉnh Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế Chủ Yếu Năm 1998.

Trích dẫn MLA

Nghị Quyết Về Việc điều Chỉnh Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế Chủ Yếu Năm 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.