Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998

Ngày 21-7-1998, UBTVQH đã ra Nghị quyết 52/NQ-UBTVQH10 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Ngày 21-7-1998, UBTVQH đã ra Nghị quyết 52/NQ-UBTVQH10 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998