Trích dẫn APA

Đức Vượng, & Trần, đ. N. Văn kiện đảng toàn tập, tập I\.

Chicago Style Citation

Đức Vượng, and đình Nghiêm Trần. Văn Kiện đảng Toàn Tập, Tập I\.

Trích dẫn MLA

Đức Vượng, and đình Nghiêm Trần. Văn Kiện đảng Toàn Tập, Tập I\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.