Luật các tổ chức tín dụng: Luật này đã được QHKX, KH thứ hai thông qua ngày 12-12-1997 và có hiệu lực từ ngày 1-10-1998

Luật gồm 11 chương, 131 điều quy định tổ chức hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!