Gửi nội dung này: Hãy ngăn chặn ngay việc xâm phạm di tích thành cổ Luy lâu\