Trích dẫn APA

Chung á, & Nguyễn, Đ. T. (1997). Nghiên cưú xã hội học\ (Tái bản.). Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Chung á, and Đình Tấn Nguyễn. Nghiên Cưú Xã Hội Học\. Tái bản. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997.

Trích dẫn MLA

Chung á, and Đình Tấn Nguyễn. Nghiên Cưú Xã Hội Học\. Tái bản. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.