Gửi nội dung này: Nói và làm là yêu cầu khẩn thiết và quan trọng hàng đầu hiện nay: