Tạo ra sức mạnh mới thúc đẩy tình hình phát triển với chất lượng cao hơn\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCHTWĐK8, ngày 4-11-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCHTWĐK8, ngày 4-11-1999