Các nước đông nam á

Tài liệu giới thiệu số liệu thống kê ở các nước về số dân, tỷ lệ tăng dân số, tuổi thọ trung bình, mức tăng GDP...và vấn đề nợ nước ngoài

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tài liệu giới thiệu số liệu thống kê ở các nước về số dân, tỷ lệ tăng dân số, tuổi thọ trung bình, mức tăng GDP...và vấn đề nợ nước ngoài