Trích dẫn APA

Người siêu phàm 40 tuổi biết 56 ngoại ngữ.

Chicago Style Citation

Người Siêu Phàm 40 Tuổi Biết 56 Ngoại Ngữ.

Trích dẫn MLA

Người Siêu Phàm 40 Tuổi Biết 56 Ngoại Ngữ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.