Congress, the bureaucracy and public policy\

Sách nghiên cưú về hoạch định chính sách cũng như mối quan hệ giữa Quốc hội và hệ thống quan liêu của ngành dân chính liên bang ở Hoa kỳ, giới thiệu bản chất của quá trình hoạch định chính sách, mối quan hệ giữa Quốc hội và chế độ quan liêu cũng như ảnh hưởng của mối quan hệ này lên nền chính trị Ho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Randall B. Ripley
Đồng tác giả: Grace A. Franklin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Book cole, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ năm
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách nghiên cưú về hoạch định chính sách cũng như mối quan hệ giữa Quốc hội và hệ thống quan liêu của ngành dân chính liên bang ở Hoa kỳ, giới thiệu bản chất của quá trình hoạch định chính sách, mối quan hệ giữa Quốc hội và chế độ quan liêu cũng như ảnh hưởng của mối quan hệ này lên nền chính trị Hoa kỳ qua việc thông qua các chính sách quan trọng
Mô tả vật lý:200tr.+Index+Tham khảo