Lịch sử nước Ngô qua bộ phim: Nước Ngô thời xuân thu\

Thời Xuân thu từ năm 772 đến 481 trước công nguyên, một nước đã từng xưng bá trong thời kỳ này và cũng diệt vong ngay cuối thời kỳ này

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Thời Xuân thu từ năm 772 đến 481 trước công nguyên, một nước đã từng xưng bá trong thời kỳ này và cũng diệt vong ngay cuối thời kỳ này