Trích dẫn APA

Nguyễn, X. Triều đình Húê và tối hậu thư của Việt minh\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuyến. Triều đình Húê Và Tối Hậu Thư Của Việt Minh\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuyến. Triều đình Húê Và Tối Hậu Thư Của Việt Minh\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.