Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam: Đề tài nghiên cưú khoa học

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!