Gửi nội dung này: Mỹ thiếu bằng chứng thuyết phục về sự dính líu của Bin Laden\