Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Phát huy dân chủ, tập trung trí tụê tập thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước\.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Phát Huy Dân Chủ, Tập Trung Trí Tụê Tập Thể để Quyết định Những Công Việc Hệ Trọng Của đất Nước\.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Phát Huy Dân Chủ, Tập Trung Trí Tụê Tập Thể để Quyết định Những Công Việc Hệ Trọng Của đất Nước\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.