Gửi nội dung này: Phát huy dân chủ, tập trung trí tụê tập thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước\