Dự báo những vấn đề toàn cầu\

Sách mô tả các xu thế, vị trí của các nền kinh tế đang lên, các cường quốc, các khu vực trên thế giới, dự báo những thách thức của tương lai như: nạn nghèo đói, tăng dân số, công nghiệp hóa và sự ô nhiễm môi trường, sản xuất lương thực và an toàn lương thực thế giới đầu thế kỷ 21...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Tùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách mô tả các xu thế, vị trí của các nền kinh tế đang lên, các cường quốc, các khu vực trên thế giới, dự báo những thách thức của tương lai như: nạn nghèo đói, tăng dân số, công nghiệp hóa và sự ô nhiễm môi trường, sản xuất lương thực và an toàn lương thực thế giới đầu thế kỷ 21
Mô tả vật lý:182tr.