Gửi nội dung này: Nhật Bản thừa nhận dùng vũ khí sinh học trong Thế chiến thứ II