Gửi nội dung này: Nỗ lực phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định Chính trị- xã hội và duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và vững chắc\