Gửi nội dung này: Cuộc thi hoa hậu thế giới chuyển đến London - Hoa hậu đi, bạo động vẫn tiếp diễn